Till www.gestalt.ws

Samtalspartner NLP

Gestaltterapi

Gestaltterapin är både kognitiv, starkt beteende förändrande och förändrar på djupet. Det som är signifikant för Gestaltterapin är att man bejakar det komplexa i vår psykologiska konstitution samtidigt som man ofta har ett enkelt målinriktat arbetssätt där klienten får hjälp att själv hitta vägen ur sina låsningar och blockeringar.

All psykoterapi arbetar med individens historiska belastning i form av beteendeproblem och trauman. Gestaltterapeuten vet att ett minne inte endast är en bild eller tanke och att kognitivt arbete därför har en tydlig begränsning.

Varje minne har en gång varit en full upplevelse i en nusituation då alla sinnen varit inblandade. Detta innebär att om vi skall på ett framgångsrikt sätt förändra de strategier vi lärt in så behöver vi minnas inlärningssituationen såväl bildmässigt, känslomässigt som med hörselminnen och ibland även med kompletterande sinnesintryck såsom t ex lukt och smak.

Vägen till fullständigt minnesmaterial ev det slaget går av naturliga skäl via kroppsupplevelsen och inte via huvudet. Gestaltterapin är därför mycket kroppsorienterad på så sätt att man bejakar att människor minns med hela sin varelse, kropp, ögon, öron och faktiskt även med näsan/luktsinnet samt smaken även om dessa två basala sinnesintryck ofta är svårare att applicera på terapeutiskt arbete.

För den som vill ha en djup varaktig förändring av sitt liv och inte bara "skrapa på ytan" är Gestaltterapin den rätta metoden. Detta gäller såväl vid akuta problem och korta behandlingar som vid mer komplexa djupa störningar.

En annan fördel är att gestaltterapin inte arbetar utifrån psykisk/psykiatrisk sjukdomsdiagnos. Varje individ bejakas med stor respekt utifrån sin unika situation och de personliga problem som just han eller hon har oavsett om dessa skulle kallas t ex psykos, depression eller neurotisk störning eller bara betraktas som krisproblem inom sedvanlig psykiatri.
Etiketter av nyssnämnda slag har ett begränsat värde. Ingen är ett hopplöst fall utan alla människor kan få hjälp att må bättre utifrån sina personliga förutsättningar.
Du som söker terapi bör beakta Gestaltterapins unika förhållningssätt och se den möjlighet till bestående förändring som detta innebär. En bra gestaltterapeut kan förändra ditt liv i grunden på ett sätt som många andra metoder inte klarar av.

Gestaltterapi, kort historik

Gestaltterapi är en metod för psykoterapi och personlig utveckling som utvecklades i mitten av 1900-talet. Metoden utvecklades av makarna Fritz och Laura Perls i samarbete med att antal andra då aktiva psykologer och terapeuter. Metoden kombinerar västerländsk psykologisk teori med österländsk filosofi. Den har en egen psykologisk förklaringsmodell som bygger på den tyska sk gestaltfilosofin. Specifikt för gestaltterapi är att den ofta betonar kroppens signaler mer än intellektet. Man använder sig ibland av en egen metod för rollspel där varje person själv kan få spela flera roller i sitt eget livsdrama. Ett specifikt sätt att se på drömmar och symboler är också typiskt och bygger på att man får identifiera sig med sina symboler. Man blir på så sätt sin egen dröm- och symboltolkare. Som metod kan gestaltterapin sägas vara ganska individinriktad och den betonar starkt det egna personliga ansvaret som varje individ har för sitt eget liv. Det sistnämnda är både metodens styrka och dess svaghet. Den kan ge personliga insikter om det egna livet som få andra metoder kan erbjuda. Samtidigt finns risken att man tappar sitt sociala sammanhang just för att det egna ansvaret betonas så kraftigt.
Rätt använd är gestaltterapin ett av de effektivaste instrument för personig utveckling och förändring som modern psykologi kan erbjuda. Det bör också framhållas att NLP, en annan kraftfull metod för personlig förändring, till stor del utvecklats ur studien av det effektiva arbetssätt som några framstående gestaltterapeuter står för.

PO Samtalspartner använder Gestaltterapi som en bra och effektiv metod för behandling och stödsamtal samt för utvecklingsarbete med ledning och personal. När den används i behandlande syfte är gestaltterapin en form av psykoterapi.
Vi
erbjuder gestaltterapi till enskilda samt till grupper och företag. Vi samarbetar med flera gestaltterapeuter samt andra terapeuter och konsulter och vi har tillgång till ett flertal duktiga konsulter med långvarig och gedigen erfarenhet både vad gäller terapeutisk behandling, personalutbildning, organisationsutveckling, handledning och coaching.

Gestaltterapi är en utmärkt metod för den som behöver personlig hjälp av mer djupgående
natur. Gestaltterapin är också mycket väl lämpad för personligt utvecklingsarbete på
gruppnivå samt i personalutveckling och ledningsutveckling. På ledningsnivå har Gestaltterapin
sedan ett flertal år använts med framgång som ett utvecklingsinstrument för förbättrat
ledarskap.

Som ett komplement till gestaltterapi används flera andra metoder för personlig utveckling, förbättrad personlig kompetens och ökat välbefinnande. Vi arbetar t ex även med NLP samt med zenmeditation, , tai chi och andra metoder för sänka spänningsnivån och öka det personliga kreativa utrymmet.

Läs mer om gestaltterapi

Du är välkommen om behöver vår hjälp eller har frågor. Kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33 eller använd denna e-postlänk .

www.gestalt.org

lästips

         

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: +46-18-51 03 62 eller +46-708-55 85 33
Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala

Copyright © 2015--> Per-Otto Sylwan


Om
samtalspartner