Personalutveckling

PO Samtalspartner vill medverka till att förbättra enskilda människors förhållanden och hälsa.
Vi arbetar för att förbättra klimatet på arbetsplatser. Vi bedriver rådgivning samt bidrar med utvecklingsinsatser, krishjälp, rehabilitering, coaching och handledning för såväl enskilda som grupper.

Vårt arbete med personal vilar huvudsakligen på samma grund som vårt arbete med ledningsutveckling. Detta innebär att vi arbetar för:

-- Ökad självinsikt och medkänsla.
-- En sund idéstruktur
-- Tydligare förståelse av egna motiv och drivkrafter

Förutom råd, stöd och processarbete med enskilda och grupper hjälper vi också till vid t ex utvecklingssamtal och anställningsintervjuer.

Vi anordnar även kurser och konferenser.

Vår kompetensprofil är väl lämpad för att ge hjälp vid akuta kriser samt för rehabiliteringsinsatser till exempel vid stress och utbrändhet / överansträngning eller under återhämtningsfasen efter olyckshändelser och långvarig fysisk sjukdom.

Läs även under avsnitten omställning, coaching och handledning.

 

 

Vi har ett eget kurskoncept för arbete med överansträngda. Insatserna skräddarsys vid behov och friskvården fyller en viktig funktion tillsammans med stödjande och processorienterat arbete.

För intresseanmälan eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna e-postlänk.

Ord på vägen
Du bestämmer själv om du vill ge något
Du bestämmer också över om du vill ta emot det andra vill ge
Om du får eller inte beror på andra
Förutsättningarna för att få ökar väsentligt om du själv ger

Aktuella kurser och program

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2002--> Per-Otto SylwanOm
samtalspartner