Samtalspartner NLP

Samtalspartner vill förbättra enskilda människors förhållanden samt bidra till förbättrad hälsa, ökad självinsikt och medkänsla. Vi erbjuder coaching, ledningsutveckling, personalutveckling, friskvård och rekreation. Vi hjälper enskilda och grupper att utveckla och höja sin levnadspotential samt att vidga sitt kreativa utrymme. Vi bidrar även till att minska utbrändhet, stress och kroppsliga spänningar. Viktiga arbetsredskap är bl a Gestaltterapi och NLP samt Zenmeditation och avspänning

Om NLP

Neuro-Linguistic Programming, NLP utvecklades och introducerades under 70-talet av John Grinder och Richard Bandler. Tyngdpunkten på det praktiska, på metodiken samt på resultatet i NLP är mycket viktig eftersom NLP vuxit fram ur intresset att fokusera på hur man praktiskt sett gör för att stimulera och uppnå lärande och förändring. Man skulle kunna säga att NLP i första hand är en praktisk metodik och i andra hand en teoribildning inom fältet psykologi-pedagogik.
NLP är nära besläktat med gestaltterapin och man kan säga att den delvis vidareutvecklar och renodlar tekniker och förhållningssätt som gestaltterapin tidigare utvecklat och introducerat samt att den liksom gestaltterapin på ett minst lika pragmatiskt sätt fokuserar på "hur man gör" och på resultatet av detta.

Kort Historik

Det är ganska fascinerande att ta del av hur NLP växte fram. Det berättas att John Grinder och Richard Bandler möttes i den sk "terapisvängen" i USA i slutet av 60 talet och att de båda tog del av en mängd olika "workshops" i det "smörgåsbord för personlig utveckling" som den tiden bjöd på.
De bestämde sig så småningom för att studera vad som gör att vissa terapeuter var mycket framgångsrika, dvs vad som faktiskt är terapeutiskt verksamt. I detta syfte valde de att närmare studera Fritz Perls och Virginia Satir, båda gestaltterapeuter samt Milton Erickson som var dåtidens kanske mest framgångsrika utövare av hypnos som terapeutiskt redskap. Ur studiet av dessa tre terapeuter växte så NLP fram. Grinder och Bandler studerade noga hur Perls,Satir och Milton Erickson använde sin komunikativa förmåga. Man tittade på hela komunikationen, dvs kroppsspråk, tonfall, ordval mm och upptäckte att dessa tre som var sinsemellan mycket olika ändå var lika i sitt sitt val av strategier för komunikation. Man vaskade fram vad som verkade vara de väsentliga ingredienserna i dessa strategier, dvs hur man faktiskt på det mest effektiva sättet kunde stimulera lärande och förändring. På denna grund har man sedan byggt vidare och studerat mänsklig komunikation i dess helhet. Bland annat innehåller Grinder och Bandlers läroböcker mycket spännande studier och analyser av hur olika klienter komunicerar/presenterar sina specifika problem samt hur man bäst svarar på detta.

Egna erfarenheter

Jag studerade NLP i början på 80-talet som en del i min gestaltterapeutiska fortbildning. Mycket fascinerad fick jag genom detta en vidgad och delvis fördjupad förståelse för hur jag bäst kunde arbeta terapeutiskt och hjälpa mina klienter. Inom NLP:s ram hittade jag också några nya mycket användbara tekniker samt praktisk komunikativ kunskap. Jag integererade allt detta i mitt arbetssätt till nytta för mig själv och mina klienter.
Samtidigt gav NLP dock även andra impulser. Jag blev betydligt mer medveten om manipulativa teknikers begränsningar och problem. Jag såg med nya ögon på gestaltterapin och den ganska omfattande manipulativa sida som denna skolbildning står för. Resultatet av detta blev för min del en ganska genomgripande förändring i mitt grundläggande förhållningsätt.
Det finns anledning att ha stor respekt för komunikativa tekniker av den typ som NLP innehåller. De är mycket användbara, men bör användas med försiktighet. Ovarsamhet slår tillbaka mot både terapeut och klient. Det är inte minst riskfyllt för terapeuten. Det är nästan omöjligt att leva ett sunt och vanligt liv om man hela tiden tittar på sin omvärld med sådana analyserande "terapeutiska glasögon". Börjar man att försöka använda dessa tekniker i sin vardag är man som människa illa ute och riskerar att bli förfrämligad och isolerad. Jag har sett kollegor fara illa av detta. Personligen har jag valt att endast använda dessa "terapeutiska glasögon" när jag aktivt är inne i min yrkesroll med grupper eller enskilda klienter. Att göra annorlunda vore lika tokigt som om en kirurg skulle gå omkring och vifta med sin skalpell utanför operationsrummet.

 

 

Per-Otto Sylwan

 

Om du vill läsa mer om NLP gå då till vår engelska NLP-sida som är mer utförlig

 

Läs gärna följande böcker: "Frogs into princes", "Structure of magic I" samt "Reframing" alla tre är författade av John Grinder och Richard Bandler.

 

Länk till NLP Comprehensive, Colorado

 

Länk till NLP universitetet

 

Kontakta oss gärna på tel: 018– 55 85 33 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna    e-postlänk.

 


FreeWebSubmission.com

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-55 85 33 eller 0708-55 85 33

Tillbaka till sidans topp

 

Copyright © 2015-> Per-Otto Sylwan


Om
samtalspartner